Obsah

Detail zmluvyč.: 019/2020

Zmluva: Zmluva o nájme nebytových priestorov

 • Číslo zmluvy
  019/2020
 • Predmet zmluvy
  Predmetom je nájom nebytových priestorov, nachádzajúcich sa v budove Obecného úradu Podkonice, súpisné číslo 178, postavenej na pozemku KNC parcelné číslo 1 v k.ú. Podkonice, obec Podkonice, okres Banská Bystrica. Nehnuteľnosť je vo vlastníctve prenajímateľa a je zapísaná na LV č. 431 Prenajímateľ prenecháva nájomcovi na dočasné užívanie miestnosť č. 1 o výmere 5,35m2 a miestnosť č. 2 o výmere 6,71m2 nachádzajú com sa na prvom nadzemnom podlaží budovy, spolu nebytové priestory pre umiestnenie a prevádzku telekomunikačných technologických zariadení. Prenajímateľ vyhlasuje, že predmet nájmu nie je zaťažený právom tretej osoby. V prípade, že sa ukáže toto vyhlásenie nepravdivým, je prenajímateľ povinný nahradiť nájomcovi všetku škodu, ktorá mu tým vznikne. Bližšia špecifikácia predmetu nájmu je zakreslená v pôdorysnom výkrese, ktorý tvorí Prílohu č.1 tejto zmluvy.
 • Cena
  120,60 EUR
 • Dátum účinnosti zmluvy
  2.12.2020
 • Platnosť zmluvy do
  Neuvedené
 • Dátum zverejnenia
  1.12.2020
 • 1. Zmluvná strana
  Obec Podkonice
 • IČO
  00313670
 • DIČ
 • Adresa
 • Telefón
 • E-mail
 • Web
 • 2. Zmluvná strana
  Slovak Telekom, a.s.
 • IČO
  35763469
 • DIČ
  2020273893
 • Adresa
  Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
 • Telefón
 • E-mail
 • Web
 • Meno podpisujúcej osoby
 • Funkcia podpisujúcej osoby
 • Poznámka