Navigácia

Obsah

Kompetencie obce


Kompetencie a poskytovanie služieb obcou, ktoré vyplývajú z osobitných predpisov

Obec Podkonice v zmysle § 15 písm. d) Výnosu č. 55 zo 4. marca 2014 Ministerstva financií SR o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy uvádza na svojom webovom sídle informácie týkajúce sa kompetencií a poskytovaných služieb, ktoré pre obec vyplývajú z osobitných predpisov:

– vykonáva úkony súvisiace s riadnym hospodárením s hnuteľným a nehnuteľným majetkom obce a s majetkom vo vlastníctve štátu prenechaným obci do užívania,

– zostavuje a schvaľuje rozpočet obce a záverečný účet obce,

– rozhoduje vo veciach miestnych daní a miestnych poplatkov a vykonáva ich správu,

– usmerňuje ekonomickú činnosť v obci, a ak tak ustanovuje osobitný predpis, vydáva súhlas, záväzné stanovisko, stanovisko alebo vyjadrenie k podnikateľskej a inej činnosti právnických osôb a fyzických osôb a k umiestneniu prevádzky na území obce, vydáva záväzné stanoviská k investičnej činnosti v obci,

– utvára účinný systém kontroly a vytvára vhodné organizačné, finančné, personálne a materiálne podmienky na jeho nezávislý výkon,

– zabezpečuje výstavbu a údržbu a vykonáva správu miestnych komunikácií, verejných priestranstiev, obecného cintorína, kultúrnych, športových a ďalších obecných zariadení, kultúrnych pamiatok, pamiatkových území a pamätihodností obce,

– zabezpečuje verejnoprospešné služby, najmä nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom, udržiavanie čistoty v obci, správu a údržbu verejnej zelene a verejného osvetlenia, zásobovanie vodou, odvádzanie odpadových vôd, nakladanie s odpadovými vodami zo žúmp a miestnu verejnú dopravu,

– utvára a chráni zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov obce, chráni životné prostredie, ako aj utvára podmienky na zabezpečovanie zdravotnej starostlivosti, na vzdelávanie, kultúru, osvetovú činnosť, záujmovú umeleckú činnosť, telesnú kultúru a šport,

– plní úlohy na úseku ochrany spotrebiteľa a utvára podmienky na zásobovanie obce; určuje nariadením pravidlá času predaja v obchode, času prevádzky služieb a spravuje trhoviská,

– obstaráva a schvaľuje územnoplánovaciu dokumentáciu sídelných útvarov a zón, koncepciu rozvoja jednotlivých oblastí života obce, obstaráva a schvaľuje programy rozvoja bývania a spolupôsobí pri utváraní vhodných podmienok na bývanie v obci,

– vykonáva vlastnú investičnú činnosť a podnikateľskú činnosť v záujme zabezpečenia potrieb obyvateľov obce a rozvoja obce,

– zakladá, zriaďuje, zrušuje a kontroluje podľa osobitných predpisov svoje rozpočtové a príspevkové organizácie, iné právnické osoby a zariadenia,

– organizuje miestne referendum o dôležitých otázkach života a rozvoja obce,

– zabezpečuje verejný poriadok v obci; nariadením môže ustanoviť činnosti, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste,

– plní úlohy na úseku sociálnej pomoci v rozsahu podľa osobitného predpisu,

– vykonáva osvedčovanie listín a podpisov na listinách,

– vedie obecnú kroniku v štátnom jazyku, prípadne aj v jazyku národnostnej menšiny,

– zabezpečuje používanie štátnych symbolov a symbolov obce,

– zabezpečuje používanie názvov ulíc a iných verejných priestranstiev a číslovanie stavieb,

– vykonáva osvedčovanie listín a podpisov na listinách,

– zabezpečuje vnútroštátnu a medzinárodnú spoluprácu,

– zabezpečuje práva a povinnosti občanov pri hlásení ich pobytu,

– prijíma oznámenie o zhromaždení občanov,

– prijíma a vybavuje petície občanov,

– prijíma, eviduje, prešetruje, vybavuje a kontroluje vybavovanie sťažností fyzických osôb a právnických osôb,

– zabezpečuje usporadúvanie verejných zbierok,

– zabezpečuje úlohy vyplývajúce zo zákona:

spôsobe voľby prezidenta SR, o ľudovom hlasovaní o jeho odvolaní platnom znení

voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky

voľbách do Európskeho parlamentu

voľbách do orgánov samosprávnych krajov

voľbách do orgánov samosprávy obcí 

spôsobe vykonania referenda 

– poskytuje súčinnosť súdnemu exekútorovi v rámci exekučného konania,

– zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy na obce vo veciach miestnych komunikácií a účelových komunikácií,

– určuje so súhlasom okresného dopravného inšpektorátu použitie dopravných značiek, dopravných zariadení a povoľuje vyhradené parkoviská,

– zabezpečuje výkon štátnej správy na úseku cestnej dopravy,

– zabezpečuje výkon štátnej správy na úseku vodného hospodárstva,

– zabezpečuje plnenie úloh civilnej ochrany,

– zabezpečuje plnenie úloh na úseku sociálnych služieb, na úseku sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kuratele a pomoci v hmotnej núdzi,

– zabezpečuje výkon štátnej správy na úseku územného plánovania stavebného poriadku s pôsobnosťou stavebného úradu,

– zabezpečuje výkon štátnej správy vo veciach ochrany prírody a krajiny,

– plní úlohy zriaďovateľa škôl a školských zariadení,

– zabezpečuje výkon štátnej správy v školstve územnej samosprávy v rozsahu prenesenej pôsobnosti z orgánov štátnej správy,

– v rozsahu preneseného výkonu štátnej správy utvára podmienky na rozvoj telesnej kultúry, najmä na rozvoj športu pre všetkých a podporuje organizovanie telovýchovných, turistických a športových podujatí, vykonáva výstavbu, údržbu a správu športových obecných zariadení,

– v rámci samosprávnej pôsobnosti obec prijíma písomné oznámenia o zámere organizátorov zorganizovať na území obce verejné telovýchovné, športové a turistické podujatia,

– v rámci samosprávnej pôsobnosti obec prijíma písomné oznámenie usporiadateľa o zámere usporiadať verejné kultúrne podujatie na území obce, dozerá či sa podujatie koná v súlade s oznámením,

– v rámci samosprávnej pôsobnosti na úseku divadelnej činnosti môže zriaďovať alebo zakladať a zrušovať profesionálne divadlá ako právnické osoby, podporovať divadelné aktivity,

– v rámci samosprávnej pôsobnosti môže zriadiť alebo založiť múzeum alebo galériu,

– v rámci samosprávnej pôsobnosti môže zriadiť osvetové zariadenie,

– v rámci samosprávnej pôsobnosti môže zriadiť obecnú knižnicu,

– vykonáva štátnu správu vo veciach tvorby a ochrany životného prostredia,

– plní úlohy vyplývajúce z programu odpadového hospodárstva, zodpovedá za nakladanie, s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, ktoré vznikli na území obce,

– zabezpečuje výkon štátnej správy na úseku ochrany ovzdušia,

– v zmysle info zákona sprístupňuje informácie, ktoré má k dispozícii,

– zabezpečuje podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach,

– zabezpečuje plnenie úloh na úseku hazardných hier,

– zabezpečuje ochranu osobných údajov,

– zabezpečuje dodržiavanie metód a postupov verejného obstarávania,

– zabezpečuje plnenie povinností obce na úseku ochrany pred požiarmi,

– zabezpečuje plnenie prevádzkovania pohrebiska,

– zapisuje samostatne hospodáriaceho roľníka do evidencie obce,

– vyjadruje sa k žiadosti o vykonanie ohňostrojných prác, ktoré povoľuje obvodný banský úrad,

– upravuje podmienky na držanie psov,

– vytvára podmienky ochrany ľudí pred škodlivými účinkami fajčenia.

Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie ...

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Meteostanica Pleše

Meteostanica Pleše

Panoráma Pleše

Panoráma Pleše

Sme na Facebooku

Podkonice

 

Podkonice

 

 

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Anketa

Triedite odpad?

Celkom hlasov:
108
Hlasovanie začalo:
30. 7. 2018
Hlasovanie končí:
neobmedzené

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

Sviatok

Meniny má Stanislava, Felicián, Prímus, Vojeslav, Berenika, Vojeslava

Dátum a čas

Dnes je piatok, 9.6.2023, 7:08:45