Navigácia

Obsah

Výrub drevín

Za drevinu sa považuje strom alebo ker vrátane jeho koreňovej sústavy rastúci jednotlivo alebo v skupinách mimo lesného pôdneho fondu. Dreviny sa zakazuje ničiť a poškodzovať, vlastník (správca, nájomca) pozemku, na ktorom sa nachádzajú, je povinný sa o ne starať, najmä ich ošetrovať a udržiavať. Na výrub dreviny sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody a krajiny (obce, ak si túto pôsobnosť nevyhradil obvodný úrad životného prostredia).

Súhlas obce s výrubom dreviny sa nevyžaduje:

 1. na stromy s obvodom kmeňa do 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, a súvislé krovité porasty v zastavanom území obce s výmerou do 10 m2 a za hranicami zastavaného územia obce s výmerou do 20 m2 - ak sú dreviny súčasťou cintorínov a verejnej zelene – súhlas sa vyžaduje
 2. pri obnove produkčných ovocných drevín na účely výsadby nových ovocných drevín, ak sa ich výsadba uskutoční do 18 mesiacov odo dňa výrubu
 3. na stromy s obvodom kmeňa do 80 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, ak rastú v súkromných záhradách a záhradkárskych osadách - pozor toto platí pre akýkoľvek druh dreviny teda aj ovocný strom  ale musí byť splnená podmienka , že drevina rastie  v záhrade to je na pozemku, ktorý je vedený v KN ako záhrada ( kód druhu pozemku 5).  Záhradkárska osada môže by definovaná v územnoplánovacej dokumentácii alebo môže ísť o záhradkársku osadu podľa Zákon č. 64/1997 o užívaní pozemkov v zriadených „záhradkárskych osadách“ a vysporiadaní vlastníctva k nim v znení neskorších predpisov
 4. pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka, alebo pri bezprostrednej hrozbe vzniku značnej škody na majetku - uskutočnenie výrubu je nutné oznámiť na obecný úrad v Podkoniciach do 5 dní od jeho  uskutočnenia. Pod bezprostredným ohrozením zdravia alebo života človeka alebo pod bezprostrednou hrozbou vzniku značnej škody na majetku sa rozumie taký stav, ktorý je vyvolaný najmä nepredvídateľnou alebo neodvrátiteľnou udalosťou nezávislou od ľudskej vôle, s ktorou sa spájajú následky týkajúce sa ohrozenia zdravia alebo života človeka alebo hrozby vzniku značnej škody na majetku. Ide najmä o úder blesku, povodeň, zemetrasenie, smršť, zosuv pôdy a eróziu, ako aj o suché a odumreté stromy nachádzajúce sa na miestach, kde môžu ohroziť zdravie alebo život človeka alebo spôsobiť značnú škodu na majetku.
 5. ak oprávnenie alebo povinnosť výrubu vyplýva z osobitných predpisov - ten, kto chce uvedeného  dôvodu ( § 47 ods. 4 písm. e)  vyrúbať drevinu, je povinný túto skutočnosť písomne oznámiť orgánu ochrany prírody najmenej 15 pracovných dní pred uskutočnením výrubu; oznamovacia povinnosť sa nevzťahuje na prípady podľa § 9 ods. 1 písm. l) - rieši prípady, kedy vydáva obce vyjadrenie k vydaniu povolenia na výrub drevín podľa osobitných predpisov  [l) vydanie povolenia na výrub drevín podľa osobitných predpisov, 34)]
 6. ak je výrub preukázateľne nevyhnutný na zabezpečenie starostlivosti o osobitne chránenú časť prírody a krajiny a ak ho vykonáva alebo obstaráva organizácia ochrany prírody
 7. na dreviny inváznych druhov
 8. na porasty rýchlorastúcich drevín založené na poľnohospodárskej pôde v súlade s osobitným predpisom a plantáže vianočných stromčekov a okrasných drevín

Súhlas na výrub dreviny sa môže v odôvodnených prípadoch vydať len po posúdení ekologických a estetických funkcií dreviny a vplyvov na zdravie človeka a so súhlasom vlastníka alebo správcu, prípadne nájomcu, ak mu takéto oprávnenie vyplýva z nájomnej zmluvy, pozemku, na ktorom drevina rastie, ak žiadateľom nie je jeho vlastník (správca, nájomca) a po vyznačení dreviny určenej na výrub. Odôvodneným prípadom na vydanie súhlasu na výrub dreviny je najmä preukázanie zlého zdravotného stavu dreviny, nevhodných hygienických podmienok v bytových a nebytových priestoroch a narušenie stability stavby ich koreňovým systémom.

Výrub sa uskutočňuje v období vegetačného pokoja, tzn. to od 31. októbra do 31. marca.
 

Žiadosť o výrub dreviny obsahuje:

 1. meno, priezvisko a dresu žiadateľa
 2. údaje o pozemku, na ktorom drevina rastie (k.ú., druh pozemku, č. parcely)
 3. súhlas vlastníka, správcu, prípadne nájomcu pozemku /ak mu takéto oprávnenie vyplýva z nájomnej zmluvy/, na ktorom drevina rastie, ak žiadateľ nie je jeho vlastníkom /správcom, nájomcom/, jeho stanovisko
 4. špecifikácia dreviny, ktorá sa má vyrúbať (druh, počet, obvod kmeňa vo výške 1,3 m, zdravotný stav)
 5. odôvodnenie žiadosti

K žiadosti sa priloží:

 1. Výpis z listu vlastníctva resp. iný doklad preukazujúci vlastnícke právo k pozemku, na ktorom drevina rastie.
 2. Snímku z katastrálnej mapy resp. geometrický plán. Do tohto dokladu zakresliť dreviny, ktoré sú predmetom výrubu. V teréne musí byť zrejmá ich identifikácia podľa týchto predložených dokladov.
 3. Adresu pozemku, na ktorom drevina rastie, ak adresa nie je totožná s adresou žiadateľa.
   

Správny poplatok:

 1.  Fyzická osoba

10,00 €              

 2.  Právnická osoba

100,00 €              

 

Ten kto vyrúbe drevinu bez súhlasu orgánu ochrany prírody dopustí sa priestupku s pokutou do výšky 9.958,17 €, t zn. porušiť zákon sa neoplatí – pokuty sú vysoké.

Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie ...

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Meteostanica Pleše

Meteostanica Pleše

Panoráma Pleše

Panoráma Pleše

Sme na Facebooku

Podkonice

 

Podkonice

 

 

Fotogaléria

Náhodná fotogaléria

Náhodná fotogaléria

Anketa

Triedite odpad?

Celkom hlasov:
125
Hlasovanie začalo:
30. 7. 2018
Hlasovanie končí:
neobmedzené

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

Sviatok

Meniny má Magdaléna, Magda, Mahuliena, Majda

Dátum a čas

Dnes je pondelok, 22.7.2024, 21:56:50