Navigácia

Obsah

Zákon č. 211/2000 Z.z


Žiadosť o poskytnutie informácií

Informácie, v zmysle zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktoré má obec k dispozícii môžu fyzické a právnické osoby získať na Obecnom úrade v Podkoniciach počas úradných hodín a na internetovej adrese Obce Ppodkonice. Ďalšími možnosťami získania informácií sú – úradná tabuľa Obecného úradu a mesačník Podkonický spravodaj.

Poskytovanie informácií na žiadosť je poskytnutie každej inej informácie, ktorú má Obec Podkonice k dispozícii, pričom nepatrí medzi informácie, ktoré sa zverejňujú povinne a jej poskytnutie nie je obmedzené zákonom v súlade s § 8 až 12 citovaného zákona.

Informácie sú poskytované na základe žiadosti podanej:

 • ústne
 • písomne (osobne do podateľne OcÚ, poštou)
 • elektronickou poštou
 • telefonicky


Žiadosť je podaná dňom, keď bola oznámená Obci Podkonice ako povinnej osobe. Príjemca na žiadosť písomne potvrdí podanie žiadosti.


Náležitosti žiadosti

Zo žiadosti musí byť zrejmé, ktorej povinnej osobe je určená, kto ju podáva, ktorých informácií sa týka a aký spôsob sprístupnenia informácie žiadateľ navrhuje.


Odloženie žiadosti

Príjemca žiadosti posúdi, či žiadosť obsahuje všetky náležitosti. Ak žiadosť tieto náležitosti nemá, príjemca bezodkladne vyzve žiadateľa, aby v určenej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako 7 dní, neúplnú žiadosť doplnil. Žiadateľa tiež poučí o tom, ako treba doplnenie urobiť (ktorá z náležitostí chýba, spôsob doplnenia, atď.). Ak žiadateľ ani na základe výzvy žiadosť nedoplní a informácie nemožno pre tento nedostatok sprístupniť, príjemca žiadosť odloží. O odložení žiadosti sa rozhodnutie nevydáva.


Ústne žiadosti

Ústne žiadosti vybavuje zamestnanec obce Podkonice.


Spôsob sprístupnenia informácií na žiadosť

Príslušný zamestnanec poskytne všetky informácie, ktoré možno poskytnúť, po vylúčení informácií podľa § 8 až 12 cit. zákona.


Informácie sa sprístupňujú najmä:

 • ústne
 • nahliadnutím do spisu vrátane možností vyhotoviť si odpis alebo výpis odkopírovaním informácie na technický nosič dát
 • poštou
 • elektronickou poštou


Ak nemožno informáciu sprístupniť spôsobom určeným žiadateľom, dohodne príslušný zamestnanec so žiadateľom iný spôsob sprístupnenia informácie.

Príslušný zamestnanec umožní každému bez preukázania právneho alebo iného dôvodu alebo záujmu nahliadnuť, robiť si výpisy alebo odpisy alebo kópie zo správ a z dokumentácie. Robí pritom opatrenia, aby nebolo porušené obmedzenie prístupu k informáciám (§ 8 – 12 zákona).


Lehoty na vybavenie žiadosti

Informácia sa sprístupní bez zbytočného odkladu, najneskôr do 8 dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti.

Lehotu na sprístupnenie informácie možno predĺžiť, najviac však o 8 dní z nasledovných závažných dôvodov:

– vyhľadávanie a zber požadovaných údajov na iných miestach mimo budovy úradu
– vyhľadávanie a zber väčšieho počtu oddelených alebo odlišných informácií požadovaných sprístupneniu v jednej žiadosti
– preukázateľné a technické problémy spojené s vyhľadávaním a sprístupňovaním informácie, o ktorých možno predpokladať, že ich možno odstrániť v rámci predĺženej lehoty

Príslušný zamestnanec oznámi žiadateľovi bezodkladne najneskôr pred uplynutím lehoty, predĺženie lehoty ako i dôvody, ktoré viedli k predĺženiu lehoty.

Ak je predmetom žiadosti zistenie informácií, ktoré už boli zverejnené, môže príslušný zamestnanec bez zbytočného odkladu najneskôr však do 5 dní od podania žiadosti oznámiť žiadateľovi údaje, umožňujúce vyhľadanie a zistenie zverejnenej informácie.

Ak žiadateľ trvá na sprístupnení zverejnených informácií, príslušný zamestnanec mu ich sprístupní. V tomto prípade začína lehota na sprístupnenie informácie plynúť dňom, keď žiadosť oznámil, že trvá na priamom sprístupnení informácie.


Vybavenie žiadosti a vydanie rozhodnutia

Pri vybavovaní žiadosti o poskytnutie informácie môžu nastať 2 situácie:

 1. Ak sa žiadateľovi požadované informácie poskytnú v stanovenom rozsahu a stanoveným spôsobom a v zákonom stanovenej lehote, urobí príslušný zamestnanec rozhodnutie zápisom v spise. Proti tomuto rozhodnutiu nemožno podať odvolanie.
 2. Ak sa žiadateľovi nevyhovie hoci len sčasti, vydá o tom príslušný zamestnanec v zákonom stanovenej lehote písomné rozhodnutie.


Odvolanie proti rozhodnutiu o odmietnutí požadovanej informácie

Žiadateľ môže podať odvolanie proti rozhodnutiu o odmietnutí požadovanej informácie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti.

Odvolanie sa podáva Obci Podkonice ako povinnej osobe. O odvolaní rozhoduje starosta obce.

Po obdržaní odvolania zamestnanec obce toto doručí starostovi obce na rozhodnutie o odvolaní.

Starosta obce rozhodne o odvolaní do 15 dní odo dňa doručenia odvolania. Ak v tejto lehote nerozhodne, predpokladá sa, že vydal rozhodnutie, ktorým odvolanie zamietol a napadnuté rozhodnutie potvrdil. Za deň doručenia tohto rozhodnutia sa považuje druhý deň po uplynutí lehoty na vydanie rozhodnutia.

Rozhodnutie o odmietnutí žiadosti možno preskúmať v súdnom konaní podľa osobitného zákona (§ 244 a nasl. Občianskeho súdneho poriadku).


Úhrada nákladov za poskytnutie informácie

Informácie sa poskytujú za úhradu vo výške, ktorá nesmie prekročiť výšku materiálnych nákladov spojených so zhotovením kopií, zo zadovážených technických nosičov a z odoslaním informácií žiadateľovi.

V zmysle § 21 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám určuje Obecný úrad Podkonice tieto úhrady materiálnych nákladov za sprístupnenie informácií podľa tohto zákona.

 1. Materiálové náklady.
 • Fotokópia (1 list, formát A4, čiernobiela, jednostranne) 0,05 €
 • Fotokópia (1 list, formát A4, čiernobiela, obojstranne) 0,10 €
 • Obálka (formát A6), s doručenkou 0,01 €, 0,12€
 • Obálka (formát A5) 0,04 €
 • Obálka (formát A4) 0,04 €
 • CD nosič 0,30€
   
 1. Poštovné a telekomunikačné poplatky podľa platných cenníkov poskytovateľov poštových a telekomunikačných služieb v Slovenskej republike.


Spôsob úhrady materiálnych nákladov za sprístupnenie informácií

 1. Poštovou poukážkou alebo bezhotovostným prevodom na účet Obci Podkonice
  IBAN: SK8002000000000017222312
  BIC: SUBASKBX
  Variabilný symbol: 1122
 2. V hotovosti v pokladni úradu.

Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie ...

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Meteostanica Pleše

Meteostanica Pleše

Panoráma Pleše

Panoráma Pleše

Sme na Facebooku

Podkonice

 

Podkonice

 

 

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Anketa

Triedite odpad?

Celkom hlasov:
122
Hlasovanie začalo:
30. 7. 2018
Hlasovanie končí:
neobmedzené

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

Sviatok

Meniny má Želmíra, Želimír, Želmír

Dátum a čas

Dnes je štvrtok, 23.5.2024, 11:13:17