/VZN

Všeobecne záväzné nariadenie obce Podkonice č. 5/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

2017-12-15T12:27:13+00:00 15/12/2017|

http://www.podkonic

Všeobecne záväzné nariadenie obce Podkonice č. 3/2017 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach

2017-12-15T12:21:28+00:00 15/12/2017|

http://www.podkonic

VZN 2 2017, ktorým sa podľa zmien a doplnkov č.1 Územného plánu obce Podkonice mení a dopĺňa VZN Obce Podkonice č. 5/2014

2017-06-12T08:07:55+00:00 11/05/2017|

Všeobecno záväzné na