Verejná vyhláška

/Verejná vyhláška

Verejná vyhláška

Verejná vyhláška

  Oznámenie

o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením

a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania

Stavebník, Mgr. Michal Machava bytom Podkonice 91 a Miroslava Veselová, bytom Banská Bystrica, Krivánska 6615/28 podal dňa 02.12.2016 na tunajší úrad žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením na stavbu “Novostavba rodinného domu″, na pozemkoch par. C KN č. 161/3, 161/2, 160, v k.ú. Podkonice vo vlastníctve stavebníka.

CELÉ ZNENIE: Verejna_vyhlaska_Mgr.Machava

2016-12-21T10:22:11+00:00 21/12/2016|