/Verejná obchodná súťaž na prenájom nebytových priestorov

Verejná obchodná súťaž na prenájom nebytových priestorov

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ NA PRENÁJOM MAJETKU

Obec Podkonice, zastúpená starostom obce Ing. Michalom Vrábom vyhlasuje v zmysle § 281 až § 288 Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a v súlade s §9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle Uznesenia Obecného zastupiteľstva v  Podkoniciach č. 70/2017 zo dňa 25.10.2017 obchodnú verejnú súťaž na podávanie cenových ponúk na prenájom nebytových priestorov:

 1. Predmet verejnej obchodnej súťaže:

Nebytové priestory – budova – penzión a hostinec,  parc. č. 31/1, parcela registra „C“ v katastrálnom území Podkonice o výmere 613 m2 a teda:

 • prvé podlažie suterén 95 m2,
 • druhé podlažie hostinec 152 m2, v tom obchodné priestory 104 m2, skladové priestory 28 m2, iné priestory 20 m2,

tretie podlažie penzión 175 m2

 1. Dôvod prenájmu:

Využitie voľných nebytových priestorov

 1. Účel prenájmu:

 

 1. Cena a podmienky verejnej obchodnej súťaže:

– min. cena za prenájom celkom  3 000  €/rok,

– doba prenájmu 10 rokov

– záujemca musí spĺňať všetky legislatívne podmienky súvisiace s predmetom podnikania,

 1. Predkladanie ponúk

Ponuky môžu záujemcovia doručiť poštou na adresu Obec Podkonice, Podkonice 178, 976 13  Podkonice, resp. osobne do podateľne obecného úradu na tú istú adresu do 05.12.2017 do 14:00 hod. v zalepenej obálke s označením:

„OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ – PRENÁJOM NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU – NEOTVÁRAŤ“.

Na obálke je nutné uviesť aj identifikáciu – adresu predkladateľa ponuky.

 1. Povinné náležitosti predkladanej písomnej ponuky:

a) Presné označenie účastníka:
Fyzická osoba – podnikateľ: meno, priezvisko, bydlisko, obchodné meno, miesto
podnikania, IČO, telefonický kontakt.

Právnická osoba: obchodné meno, štatutárny orgán, sídlo, IČO, telefonický kontakt
b) cena za prenájom nehnuteľného majetku ……………….. €/rok

 1. c) účel prenájmu
  d) Dátum a podpis oprávnenej osoby

K ponuke je potrebné doložiť:

– Čestné vyhlásenie, že uchádzač súhlasí so spracovaním osobných údajov podľa § 7 zákona 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov v súvislosti s obchodnou verejnou súťažou.

– Čestné vyhlásenie účastníka, že nemá nevysporiadané záväzky po lehote splatnosti voči vyhlasovateľovi ku dňu  uplynutia lehoty na predkladanie návrhov.

– výpis z OR, resp. živnostenský list nie starší ako 3 mesiace

 1. Vyhodnotenie predložených ponúk

Vyhodnotenie sa uskutoční v termíne do 15.12.2017. Zmluva o nájme nebytových priestorov bude uzatvorená s tým záujemcom, ktorý ponúkne najvyššiu výšku za prenájom nehnuteľného majetku budovy penziónu a hostinca, parc. č. 31/1, parcela registra „C“ v katastrálnom území Podkonice o výmere 613 m2 za rok v eur.

Ak účastníci predložia totožné cenové ponuky, rozhodujúci bude čas doručenia. Vyhrá ponuka, ktorá bola obci doručená ako prvá.

Oprava chýb v predložených návrhoch sa vylučuje.

Predložené návrhy možno meniť a dopĺňať len v prípade, ak je nový návrh z pohľadu vyhlasovateľa výhodnejší ako predchádzajúci a len v stanovenej lehote na predkladanie návrhov.

Obec si vyhradzuje právo zrušiť, zmeniť, doplniť podmienky súťaže, alebo nevybrať žiadneho uchádzača.

Obhliadku nehnuteľnosti bude možné dohodnúť po telefonickom dohovore s poverenými pracovníkmi OcÚ Podkonice –  tel. 048/41 87 838,  0905 794 274.

Zámer prenajať majetok takýmto spôsobom je Obec povinná zverejniť najmenej 15 dní na svojej úradnej tabuli a na svojej internetovej stránke.

v Podkoniciach, dňa 13.11.2017

 

                                                                                             Ing. Michal Vráb

                                                                                              starosta obce

Zverejnené dňa 13.11.2017

2017-11-16T12:13:14+00:00 13/11/2017|