Odpadové hospodárstvo2017-08-09T10:47:27+00:00

Opdady v obci

AKO SPRÁVNE NAKLADAŤ S ODPADOM?

 

Naša obec uzatvorila skládku odpadov „Za Močilá“. Je to nelegálna skládka a v prípade, že tam niekto vyvezie odpad môže byť pokutovaný v zmysle platnej legislatívy. Preto sme pre vás pripravili návod, ako s odpadom naložíme po novom.

 

BIOODPAD – ODPAD ZO ZÁHRADY

Tento odpad dávame do kontajnerov, ktoré nájdete pri starom cintoríne, za školou, pri kaplnke a trafostanici smerom do Priechodu. Do týchto kontajnerov patrí biologicky rozložiteľný odpad v prírode, t. j. tráva, mach, lístie, rez, zem, skaly, zhnité ovocie, zelenina a všetko, čo zhnije voľne v prírode. Kontajnery sa vyvážajú pravidelne do jamy na kompostovisko „Na Zákluči“. Prosíme vás, aby ste do nich nedávali sklo, igelity, drevo a podobne. Upozorňujeme vás, aby ste do kontajnerov na bioodpad nehádzali igelitové vrecia, v ktorých odpad prinášate. Plastové vrece nezhnije a rozkladá sa v prírode 100 rokov. Preto si ho prosím uschovajte na prípadné opätovné použitie. Tieto kontajnery a skládky sú monitorované.

DREVO, KONÁRE

Vyvážame na sklad dreva „Za Močilá“. 1 – 2-krát ročne štiepkujeme a štiepku použijeme na kúrenie do budovy ZŠ s MŠ. Za minulý rok sme ušetrili 1/3 nákladov.

NÁBYTOK
Ak máte doma starý nábytok, nemusíte čakať na veľkokapacitný kontajner na jeseň alebo jar. Starý nábytok stačí zbaviť klincov a kovových častí. Takýto odpad zozbierame. Firma Bučina Zvolen odpad bezplatne odvezie a spracuje na výrobu dosiek. V prípade potreby pomoci nás neváhajte kontaktovať – obecný úrad 4187838 alebo starostu 0905794274. Starším občanom pomôžeme.

ODPAD ZO STAVBY

Ak ste sa rozhodli prerábať a vznikol vám stavebný odpad, tak sa informujte na obecnom úrade. V malom množstve (za vlečku) obecný úrad zlikviduje stavebný odpad na skládke v Šalkovej na vlastné náklady resp. bude vyvezený do lomu v Šalkovej. V prípade, že máte odpadu viac ako za vlečku, pristavíme vám kontajner (zadarmo) a za odvoz a likvidáciu si zaplatíte samy.

 

KOMUNÁLNY ODPAD (VYVÁŽAME 2-KRÁT MESAČNE)

HARMONOGRAM KOMUNÁLNEHO A SEPAROVANÉHO ODPADU na druhý polrok 2017 nájdete tu (klik)

Patrí sem:

zmesový komunálny odpad je odpad z domácnosti, ktorý ostane po vytriedení triedených zložiek komunálneho odpadu, ďalej odpad podobných vlastností a zloženia, ktorého pôvodcom je právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ.

Nepatrí sem:

triedené zložky komunálneho odpadu (papier, plasty, sklo, kovy…), horúci popol, objemný odpad (dosky, tyče kusy nábytku…), kamene, zemina, stavebný materiál, nebezpečný odpad a iné prímesi.

PLASTY (VYVÁŽAME 2-KRÁT MESAČNE)

HARMONOGRAM KOMUNÁLNEHO A SEPAROVANÉHO ODPADU na druhý polrok 2017, nájdete tu (klik)
Patrí sem:

plastové obaly, PET fľaše od nápojov, sirupov, jedlých olejov, obaly z drogérie,

fólia číra, farebná, zmršťovacia aj bublinková (igelit, mikrotén a pod.), PP, PS, PE, HDPE obaly, kompozitné obaly (tetrapaky)

Nepatrí sem:

znečistené obaly alebo obaly s obsahom organických častí alebo nebezpečných látok, ako sú napr. farby, riedidlá chemikálie, motorové oleje, linoleum, PVC, podlahovina, guma a iné prímesi komunálneho odpadu.

 

 

PAPIER (ZBIERA SA 2-KRÁT ROČNE, VÝŤAŽOK IDE ŠKOLE)

Patrí sem:

noviny, časopisy, zošity, kancelársky papier, reklamné letáky, krabice, kartóny, papierová lepenka a pod.

Nepatrí sem:

znečistený, mokrý, mastný papier od potravín, asfaltový a impregnovaný papier, plienky a hygienické potreby a iné prímesi komunálneho odpadu.

SKLO (VYVÁŽAME 1-KRÁT DO MESIACA)

Patrí sem:

vyprázdnené sklenené fľaše a poháre bez zvyšku obsahu a bez uzáveru, sklenené črepiny

Nepatrí sem:

znečistené obaly zo skla, porcelán, keramika, autosklo, zrkadlá, TV obrazovky, žiarovky, žiarivky a iné prímesi komunálneho odpadu.

KOV (VYVÁŽAME PODĽA POTREBY)

Triedime ho vo vlastnej réžii na hliník a kov. Vyberáme všetky druhy kovov a veľkostí. Poprosíme plechovky pri vyhodení umyť vodou, aby nehnili v nádobách. Zo získaných zdrojov sme vlani zakúpili kontajnery.

NEBEZPEČNÝ ODPAD

Farby, staré baterky, oleje z auta, chemikálie – likvidácia po dohode so starostom obce.

 

KUCHYNSKÝ OLEJ

Použitý kuchynský olej môžete odovzdať na likvidáciu na obecný úrad alebo na najbližšiu čerpaciu stanicu Slovnaft.

ZBER, SEPARÁCIA A RECYKLÁCIA POUŽITÝCH BATÉRIÍ A AKUMULÁTOROV viac tu

Použité batérie dávame do zelenej nádoby v predajni Coop Jednota a v budove OÚ pri vchode na Poštu.

ŽIAROVKY A ŽIARIVKY

Dávame do žltej nádoby v predajni COOP Jednota.

VEĽKOKAPACITNÉ KONTAJNERY

Zabezpečujeme ich pristavenie 2-krát ročne.

ELEKTROODPAD

Zabezpečujeme likvidáciu 2-krát ročne.

PNEUMATIKY

Použité pneumatiky likviduje každá predajňa, kde si zakúpite nové.

 

Pri nakladaní s odpadom vás prosíme o rešpektovanie pravidiel. Chceme mať čistú obec, na ktorú sme tak hrdí. Žijeme tu všetci spolu. Starším občanom, ktorí potrebujú pomoc pri nakladaní s odpadom radi pomôžeme. Kontaktujte starostu na čísle 0905 865 594.

 

Ďakujeme.

 

Kolektív Obecného úradu Podkonice