/Kanalizácia “Pod Bukovinou” – Upovedomenie o odvolaní verejnou vyhláškou

Kanalizácia “Pod Bukovinou” – Upovedomenie o odvolaní verejnou vyhláškou

Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len OU OSZP) vydal Rozhodnutie č. OU-BB-OSZP3-2018/003807-014 zo dňa 30.05.2018, ktorým bola povolená vodná stavba “Kanalizácia – lokalita Pod Bukovinou, Podkonice 1. etapa a 2. etapa, voči ktorému podal dňa 18.6.2018  občan Podkoníc s manželkou odvolanie / Odvolanie /.

Podľa§ 56 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní OU BB, OSŽP  upovedomuje ostatných účastníkov konania o obsahu podaného odvolania a vyzýva ich, aby sa k nemu vyjadrili v termíne do 7 dní od doručenia tohto upovedomenia. /Upovedomenie o odvolaní verejnou vyhláškou /

2018-06-26T14:38:54+00:0026/06/2018|