Všeobecno záväzné nariadenie č. 1/2015

http://www.podkonice.sk/wp-content/uploads/2015/03/2015-1-o-vodeni­-psamimo-chovneho-priestoru-alebo-zariadenia-na-chov.compressed.pdf