Oznámenie o začatí stavebného konania v spojenom územnom a stavebnom konaní a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania

Mgr. Michal Machava