29. októbra 2014

11. decembra 2013

VZN č 5_2013 o dočasnom obmedzení alebo o zákaze užívania pitnej vody v čase jej nedostatku a o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd

By | 11/12/2013|

Všeobecno záväzné nariadenie č.5 /2