VZN 2017-02-01T12:23:37+00:00

29. októbra 2014

11. decembra 2013

VZN č 5_2013 o dočasnom obmedzení alebo o zákaze užívania pitnej vody v čase jej nedostatku a o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd

By | 11/12/2013|

Všeobecno záväzné nariadenie č.5 /2

VZN č 2_2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej školy a dieťaťa materskej školy a školského zariadenia

By | 11/12/2013|

Všeobecno záväzné nariadenie č. 2/2